MENIU ÎNCHIDE

Regulament
Concurs

 

Articolul 1. Despre organizatori

 

Art. 1.1 Concursul este organizat de Inventus Research SRL  (numită în cele ce urmează Organizator), cu sediul în Bucureşti, sector 3, bd. Nicolae Grigorescu 47, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10205/2013 , Partea A, Sectiunea I, CUI 32133927, în colaborare cu parteneri selectați.

 

 

Art. 1.2. Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Concurs („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

 

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Concursului, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa Publicul despre aceste modificări.

 

Art. 1.4 Prin înscrierea în concurs, participanții își exprimă acordul implicit cu privire la regulamentul, termenele și condițiile concursului. De asemenea, prin înscrierea în concurs, participanții își exprimă acordul implicit ca fotografiile lor să poată fi făcute publice și utilizate în scop publicitar de către organizatorii concursului sau de parteneri, inclusiv pe site-ul oficial, pe paginile de facebook si de Instagram. În situația în care participantul este minor, se prezumă că participarea acestuia a fost făcută cu acordul părinţilor sau tutorelui, după caz, și că, implicit, există acordul acestora din urmă ca numele și fotografiile persoanelor pentru care sunt răspunzătoare să fie făcute publice și utilizate în scop publicitar.

 

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul Desfăşurării.

 

Art. 2.1. Concursul are ca temă principală și obligatorie Agricultura, reflectată în orice modalitate creativă. Concursul se va desfășura în perioada 1 iulie – 15 octombrie 2019, având o tematică și niște cerințe specifice legate de fotografiile care trebuie înscrise. Astfel, fotografiile va trebui să reflecte peisaje, instantanee, portret etc legat de agricultura din România, cu personajele aferente sau fără, în imagini alb-negru sau color, fără restricții creative.

 

Art. 2.2. Concursul se desfăşoară în România, în perioada aleasă de organizatori, online pe pagina web http://campurivizuale.ro

 

Articolul 3. Dreptul Şi Condiţiile De Participare

 

Art. 3.1. La concurs pot participa toţi cei care postează fotografii conform cerințelor concursului și având în vedere criteriile de compoziție și estetică fotografică.

 

Articolul 4. Modul De Desfăşurare Al Concursului

 

Art. 4.1. Fiecare Participant la Concurs care trimite maximum cinci fotografii la adresa de mail concurs@campurivizuale.ro, cu specificațiile cerute de Organizatori și cu menționarea în subiectul mailului a cuvantului Concurs în perioada 1 iulie – 15 octombrie 2019, va intra în concurs pentru premiile oferite de parteneri.

 

Art. 4.2. Fotografiile pot fi procesate minimal (levels, contraste, saturație, vibrance, color balance etc.), nu se acceptă însă colajele.

 

Art. 4.3. Toate fotografiile înscrise în concurs vor fi jurizate conform criteriilor fotografice (compoziţie, cromatică, încadrare, poveste etc.).

 

Câştigătorul va fi ales de un juriu format din 3 persoane ce vor fi anuntati pana la 15 septembrie 2019

 

Articolul 5. Condiţii De Validare

 

Art. 5.1 Pentru ca un Participant la concurs să fie considerat eligibil, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Să transmită lucrările propuse în conformitate cu cerințele pe adresa de email indicată.

Să respecte perioada de derulare a concursului.

 

Pentru a putea fi încărcate, fotografiile trebuie să aibă dimensiuni de cel puţin 1.920 x 1.080 pixeli și o mărime maximă a fișierului de 22 Megabyte (MB). Fișierele pot avea numai formatul JPEG, cu EXIF vizibil și nealterat. În plus, trebuie să existe o versiune cu mărime completă a fiecărei fotografii încărcate pe care Organizatorul o poate solicita Participantului pentru a fi publicată în expoziţii sau în materialele tipărite, ca parte a activităţilor de marketing prezentate mai jos.

În acest sens, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu publica imaginile care nu respectă aceste condiţii şi de a nu onora solicitările venite din partea Participanţilor care încalcă condiţiile de organizare ale Concursului printr-un act de rea-credinţă care poate fi considerat o fraudă, o tentativă de fraudă sau un abuz. Prin fraudă se înţeleg: orice acţiune sau inacţiune a Participantului care constituie o încălcare sau o tentativă de încălcare a obligaţiilor sale legale sau a celor asumate prin participarea la Concurs, cu intenţia de a produce fie Organizatorilor, fie unui terţ, un prejudiciu de orice natură sau de a obţine un folos necuvenit pentru şi / sau pentru o altă persoană sau acţiunea / inacţiunea Participantului care are drept consecinţă producerea unui asemenea prejudiciu sau obţinerea unui asemenea avantaj.

Art. 5.2 La concurs nu pot participa membri ce fac parte din echipa de organizare externă sau internă.

 

Art. 6. Desemnarea Câştigătorului

 

Art 6.1. Jurizarea se va desfăşura pe o perioadă de minim o zi, maxim o săptămână de la încheierea perioadei de înscriere a fotografiilor în concurs. Juriul va desemna câştigătorii în funcție de câte premii decid organizatorii să ofere, conform criteriilor fotografice (compoziţie, cromatică, încadrare, emoție, poveste etc) și un număr de 2 rezerve pentru fiecare premiu.

 

Premiul de popularitate, denumit mai jos ca atare, nu se supune criteriilor de jurizare enunțate, acesta va fi acordat fotografului care obține numărul cel mai mare de aprecieri (like-uri), pentru o fotografie înscrisă în concurs. În cazul în care sunt încărcate mai multe fotografii, like-urile nu se cumulează. De asemenea, like-urile primite de fotografie în afara site-ului campurivizuale.ro (pe facebook sai instagram) nu se cumulează.

 

Art 6.2. Câştigătorii Concursului vor fi anunţati pe:

www.campurivizuale.ro

pagina de Facebook Campurivizuale

pe adresa de email pe care au furnizat-o în datele de înscriere în concurs.

 

Art. 7. Premiile Şi Înmânarea Acestora

 

Art 7.1. Câştigatorii vor fi anunţati conform regulamentului, aceștia având la dispoziţie 72 de ore de confirmare de la data anunţului de câştigare.

Art 7.2. După validare, premiile vor fi livrate la adresa indicată de către câştigator  sau în cadrul unui eveniment public.În acest caz, organizatorul poate rambursa costurile de participare la eveniment, în limita sumei de 200 eur.

Art 7.3. În cazul în care caştigătorii desemnați nu vor putea fi contactați şi/sau nu vor putea face dovada că fotografia/fotografiile le aparţin, Organizatorul va înmâna premiile rezervelor desemnate de juriu, în ordinea desemnării.

Art 7.4. Premiile constau în: Marele premiu – 2000eur, plătibili în moneda națională la cursul din data de 15 octombrie 2019 si  un premiu de popularitate (concurentul care a obtinut cele mai multe likeuri pe siteul competitie) în valoare de 1500eur, plătibili în moneda națională la cursul din data de 15 octombrie 2019. Din valoarea brută a premiilor se va reține impozitul cu reținere la sursă pe veniturile din alte surse.

Art 7.5. În momentul primirii premiilor, câștigătorii vor fi legitimați și vor avea obligația de a completa și semna un proces verbal de predare-primire a premiilor.

Art 7.6. Organizatorii nu sunt răspunzători de plata taxelor, impozitelor, contribuțiilor privind asigurările sociale sau ale altor obligații fiscale și financiare legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice ca urmare a participării la prezentul Concurs. În cazul în care acest impozit se datorează, el se aplică la valoarea brută a premiilor acordate. Organizatorii se obliga să îl calculeze, să îl rețină și să îl plătească la bugetul de stat conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art 7.7 Câștigătorii sunt responsabili cu declararea și plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat conform titlului V din Codul Fiscal.

Art.7.8 Premiile în obiecte nu pot fi preschimbate în bani, total sau parțial.

Art.7.9 Pentru a putea intra în posesia premiului, câștigătorul trebuie să trimită o copie CI, lizibilă în mailul de confirmare, plus număr de telefon și adresă de livrare.

Articolul 8. Taxe Si Impozite

 

Art. 8.1. Organizatorul Concursului nu este raspunzător de plata taxelor sau obligațiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 8.2. Prezentul Concurs se desfășoara cu scopul de awareness față de temele legate de agricultură.

Articolul 9. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 9.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Concurs cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forță majoră sau fortuit.

Articolul 10. Litigii

 

Art. 10.1. Orice reclamație având ca obiect „Concursul” poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe mail la concurs@campurivizuale.ro în termen de maxim 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 10.2. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Articolul 11. Întreruperea Concursului

 

Art. 11.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe concursul oricând pe parcursul desfășurării acestuia, cu informarea prealabilă a publicului prin mijloace de comunicare corespunzătoare.

Articolul 12. Regulamentul Concursului

 

Art. 12.1. Toate regulamentele pentru concursuri sunt afișate și disponibile gratuit pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa https://campurivizuale.ro pe toată perioada de desfășurare.

Art. 12.2. Simpla participare la acest Concurs echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce privește Concursul.

Art.13.. Alte Prevederi

 

Datele personale ale participanților la Concurs vor fi procesate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Art. 14. Întreruperea Concursului

 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe Concursul oricând pe parcursul desfăşurarii acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare.

 

Data întocmirii Termeni și Condiții

23.04.2019

 

ORGANIZATOR

Inventus Research SRL